Ordenança Reguladora de les Bases que han de regir la Convocatòria de Concessió d'ajudes econòmiques destinades a la compra de bicicletes elèctriques, urbanes i kits de conversió - MODIFICACIÓ

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2018, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Reguladora de les bases que regeixen la convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques amb destinació a la compra de bicicletes elèctriques, bicicletes urbanes i kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques, la qual cosa s’exposa al públic pel termini de 30 dies, de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l’efecte que els interessats puguen examinar l’expedient i formular les al·legacions i els suggeriments que estimen oportuns.
Finalitzat el termini d’exposició pública, sense que s’hagen presentat al·legacions o suggeriments, l’Ordenança s’entendrà definitivament aprovada.
Durant este termini l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals de Medi Ambient, als efectes de presentar les al·legacions que s’estimen pertinents.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31