Subvenció compra bicicletes elèctriques i kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques

De conformitat amb el que preveu els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es fa públic l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) BDNS (Identif: 408273)

Primer. Beneficiaris:

Podran sol·licitar esta subvenció totes les persones físiques que figuren empadronades en Ontinyent, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que no hagen sigut beneficiaries d’esta subvenció en dos convocatòries immediatament anteriors, per la compra del mateix tipus de bicicletes, i no podrà beneficiar-se més d’una persona de la mateixa unitat familiar, ni sol·licitar-se més d’una subvenció per persona, en cada convocatòria.

Igualment podran ser beneficiaries les persones jurídiques que acrediten tindre el seu domicili social o establiment obert en Ontinyent, amb la mateixa limitació que per a les persones físiques.

Segon. Finalitat:

Les ajudes objecte d’esta convocatòria es destinaran a atendre les despeses derivades de la compra de bicicletes elèctriques i kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques. Els kits hauran de tindre les següents característiques mínimes: 36 volts i 9 ampers.

Tercer. Bases reguladores:

Ordenança Reguladora de les bases per a la concessió d’ajudes econòmiques amb destinació a la compra de bicicletes elèctriques, bicicletes urbanes i kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques, el contingut íntegre de la qual ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 131, de 9.VII.2018.

Quart. Import

10.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 43100,17200,78000 SUBVENCIONS MOBILITAT SOSTENIBLE.

Quint. Termini presentació de sol·licituds:

Fins el 14/09/18

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31